Лідерські якості педагога як фактор успішної організації дистанційного навчання
Автор: Дорожко І. І.   
21.04.2021
Завантажити "Лідерські якості педагога як фактор успішної організації дистанційного навчання" Завантажити "Лідерські якості педагога як фактор успішної організації дистанційного навчання"

У лідера є дві важливі риси; по-перше, він сам кудись йде, по-друге, він може повести за собою людей.
Максиміліан Робесп'єр
Лідер-педагог - це особистість, якій довіряють і яку визнають; здатна вести за собою колектив, пробуджуючи їх активність і інтерес; впливати на процес взаємодії, регулюючи взаємини; відповідально організовувати виконання тієї чи іншої діяльності. В умовах дистанційного навчання педагог-лідер стає важливим стратегічним ресурсом всіх перетворень, здатним генерувати і сприймати інновації, готовим проявляти активність і творчість. Організація дистанційного навчання показує, що саме педагоги і їх лідерські якості багато в чому забезпечують успіх такого навчання.
Дистанційне навчання робить педагогів більш гнучкими в плані організації і керівництва процесом навчання: часто доводиться опановувати нові навички у процесі самої роботи. У той же час, використання нових технологій пов'язане з розвитком лідерських якостей. Вчителі відкрили для себе нові можливості завдяки дистанційному навчанню: працювати в командах, щось модерувати.
У психолого-педагогічній літературі існує кілька теорій лідерства, які пояснюють особливості лідерства в умовах подібних дистанційному навчанню.
В першу чергу, це теорія «внутрішнього стимулювання» лідерства (К. Кешман, М. Ландсберг). «Внутрішнє лідерство» можна розвинути, якщо досягти майстерності в семи сферах, до яких відносяться: самопізнання; цілепокладання; управління мінливим життям; відносини між співробітниками; існування; пошук консенсусу; вміння діяти.
Теорія «внутрішнього стимулювання» безпосередньо пов'язана з таким поняттям, як executive coaching. Це поняття має на увазі консультування клієнта переважно з метою самопізнання і вдосконалення таких навичок, як прийняття рішень та ін.
Коучинг - це метод безпосереднього навчання менш досвідченого співробітника більш досвідченим в процесі роботи, форма індивідуального наставництва, консультування. Задача коучингу - не навчити людей, що і як правильно робити, а стимулювати самонавчання, щоб співробітники почали мислити, щоб вони стали більш ініціативними, щоб вони сприймали цілі компанії як свої особисті.
По-друге, теорія опосередкованого лідерства (Р. Фішер, А. Шарп). Для реалізації процесної функції лідерства зовсім не обов'язково займати формальну позицію лідерства. У центрі теорії - мотивація до лідерської поведінки. Автори пропонують перелік навичок, необхідних для здійснення опосередкованого лідерства: чітке формулювання бажаних результатів; вироблення бачення перспективи; становлення відносин співробітництва;освоєння нових форм навчання.
Саме дистанційне навчання можна розглядати як початкову сходинку на шляху розвитку лідерських якостей. Психологи вважають, що існує чотири етапи розвитку особистості успішного лідера.
Сам собі лідер. Це нульовий рівень, який є передумовою для становлення лідера. Тут необхідно розуміти себе, брати відповідальність за своє життя, вміти мотивувати і дисциплінувати себе, ставити цілі і досягати їх.
Лідер в ситуації. Це перший рівень - лідерство на мікрорівні, коли людина бере на себе відповідальність за дії цілої групи в будь-якій ситуації.
Лідер в колективі. Це другий рівень - лідерство вже на більш високому рівні. Таке лідерство передбачає вирішення більш важливих і складних цілей.
Лідер в команді. Це третій рівень - лідерство на макрорівні. У людини з'являється амбітна мета в житті і він збирає команду для її досягнення.
Багато уваги в психологічних дослідженнях приділяється лідерським якостям. Вчені пропонують близько 70 лідерських якостей. Відповідно до принципу Парето, відомо 20% якостей, які на 80% впливають на формування лідера. В результаті виділені 14 головних якостей, які можна розбити на три групи:
1. Системні навички: бачення, цілепокладання, цілеспрямованість або наполегливість, гнучкість. Людина, яка веде за собою групу, просто зобов'язана знати куди йти. Спостережливість, бачення перспективи діяльності групи, перспективи, колективу, який слідує за ним - одна з найважливіших організаційних якостей лідера.
2. Комунікативні навички: комунікабельність, вміння мотивувати і надихати, організованість, підтримка. Важливою якістю лідера є комунікабельність, вміння швидко налагоджувати контакти з людьми при очному та заочному знайомстві і впевнено почувати себе в спільній діяльності. Ініціативні та активні люди не чекають, поки хтось інший викличе в них бажання працювати. Вони знають, що тільки на них лежить відповідальність переконати себе залишити звичну зону комфорту.
3. Внутрішні якості: внутрішня цілісність, сильний характер, впевненість, проактивність, самовладання, оптимізм.
Впевненість у власних силах дозволяє лідеру розширювати межі своїх можливостей і купувати новий життєвий досвід. Цю теорію в 1981 році обґрунтував Б. Басс, який проаналізував провідні дослідження в області лідерських якостей і підтвердив, що почуття впевненості в собі, лідера на порядок вище, ніж у тих, хто за ним слідує.
Резюмуючи чинники лідерства та можливості їх розвитку в умовах дистанційного навчання, можна сформулювати список конкретних рекомендацій, як виховати в собі здатність йти попереду і вести за собою людей:
1. Розвивайте знання себе і свою унікальність.
Тільки особистість, що володіє яскравою індивідуальністю, може претендувати на лідерські позиції, утримувати їх і впливати на людей.
2. Сформуйте свою систему цінностей і переконань.
Вони дадуть вам моральне право на рух до своїх цілей, створять внутрішній захист від критики присутніх , що дозволить вам надихати людей і вести їх за собою.
3. Створюйте умови для досягнення конкретних результатів.
Нагороджуйте себе і свою команду за сміливість і готовність отримувати новий досвід.
4. Зміцнюйте впевненість в собі і опрацьовуйте внутрішні бар'єри, які створюють опір готовності рухатися.
Тільки впевнена позиція дозволить вам випромінювати природність, викличе довіру близьких і готовність слідувати за вами.
5. Розвивайтеся самі і сприяйте розвитку вашої команди.
Це дозволить зміцнювати свої позиції і не боятися конкуренції, звідки б вона не виходила.
6. Вдосконалюйте навик фокусування на своїх цілях - навчіться відсікати все зайве. Розвивайте самодисципліну. Неможливо навчитися управляти іншими, не володіючи вмінням керувати собою.
7. Будьте терпимі і послідовні в своїх вимогах до оточуючих людей. Не створюйте завищених очікувань - вони знижують мотивацію. Навчіться бачити потенціал і особливості інших людей і створюйте умови для реалізації індивідуальних здібностей членів вашої команди.
8. Тренуйте навик образного мислення. Саме воно лежить в основі здатності до формування бачення. Чим якісніше розвинене бачення, тим зрозуміліше шлях руху до нього.
9. Вкладайте ресурси в навчання. Тільки наявність здібностей до навчання, потреби в опануванні нового і умови, що підкріплюють мотивацію на отримання нових знань, умінь і навичок, дозволять займати лідерські позиції і йти вперед.
Туріщева Л.В., доцент кафедри
психологічної та педагогічної антропології


Завантажити "Лідерські якості педагога як фактор успішної організації дистанційного навчання"