ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Автор: Дорожко І. І.   
11.02.2021
Завантажити ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ  ХНПУ імені Г.С. Сковороди

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Проректор з навчально-наукової роботи

Н.М. Якушко

_______________________

«___» ___________ 20 ___ р.

 

Декан факультету дошкільної освіти

Т.П. Танько

_______________________

«___» ___________ 20 ___ р.

 

Начальник юридичного відділу

О.В. Тарасенко

_______________________

«___» ___________ 20 ___ р.

 

 

РОЗРОБНИК

Завідувач кафедри філософсько-психологічної

антропології

І.І. Дорожко

_________________________

 

«__ »_______________20__ р.

 

 

Харків – 2020

Розроблено: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Розробник:  Завідувач кафедри філософсько-психологічної антропології
 І.І. Дорожко

Ухвалено: Вченою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди протокол № __ від «__» ________ 20__ р.

Затверджено та введено в дію: наказом ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди № __-од від  «__» _________ 20__ р.


                                                І. Загальні положення
1.1. Психологічна служба є структурним підрозділом Харківського національного педагогічного університету, який здійснює свою діяльність щодо забезпечення соціально-психологічного супроводу та психологічного забезпечення навчально-виховного процесу серед студентської молоді, аспірантів та викладачів. Вона є органічною складовою Психологічної служби системи освіти України.
Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психологічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: студентів, аспірантів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.
1.2. Діяльність Психологічної служби забезпечується практичними психологами.
1.3. Структура та штатний розпис психологічної служби ХНПУ ім.Г.С.Сковороди визначаються ЗВО та фінансуються за рахунок його власних коштів.
1.4. Завідувач служби відповідає за зміст, якість та результати її діяльності перед керівництвом університету. Не менше одного разу на рік звітує перед керівництвом університету, подає встановлену звітність та іншу інформацію до Українського навчально-методичного центру практичної психології і соціальної роботи.
1.5. Психологічна служба університету безпосередньо підпорядковується проректору з навчально-наукової роботи, ректору ХНПУ ім.Г.С.Сковороди.
1.6. Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, тому числі Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням психологічної служби системи освіти України, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора.
1.7. Діловодство Психологічної служби здійснюється українською мовою, документація ведеться згідно переліку відповідно до листа Міністерства освіти і науки України.
1.8. При психологічній службі можуть створюватися: групи швидкого реагування, які надають невідкладну психологічну допомогу, консультативні і тренінг-групи, студентські гуртки, аспірантські гуртки, творчі групи, групи волонтерів, телефон довіри.
ІІ. Основні завдання, мета і функції Психологічної служби
2.1. Основною метою діяльності Психологічної служби університету є психологічне забезпечення навчально-виховного процесу, розвиток і формування зрілої професійно-орієнтованої особистості студента, аспіранта за умови збереження психологічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу засобами практичної психології.
2.2. Основними завданнями діяльності Психологічної служби є:
-підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, гуманізація стосунків у студентських, аспірантських і викладацьких колективах;
-забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу;
-сприяння повноцінному особистісному розвиткові студентів, аспірантів та створення належних психологічних умов для формування у них мотивації до навчання, самореалізації творчих здібностей, самовиховання і саморозвитку.
2.3. Основними функціями Психологічної служби є:
-діагностика – психологічне вивчення студентів, викладачів і співробітників, груп і колективів, діагностика психічного розвитку  студентів, визначення причин, що ускладнюють особистісний розвиток, навчання та взаємини в колективі;
-корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психічному та особистісному розвиткові і поведінці, схильності до узалежнень та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки (у разі недостатності психопрофілактичної роботи та за умови необхідності, своєчасності та ефективності застосування методів психокорекції та загальної психотерапії).
-реабілітація – надання психолого-педагогічної і соціальної допомоги студентам, аспірантам,  які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації їх до умов навчання  та соціального середовища;
-профілактика – своєчасне попередження відхилень у психічному та особистісному розвиткові, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження проявів боулінгу, наркоманії, алкоголізму, суїцидів, расової і соціальної нетерпимості, аморальному способу життя та ін.;
-психологічна просвіта – підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу – студентів, аспірантів, викладачів, співробітників.
2.4. Діяльність Психологічної служби будується на принципах:
пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей; доступності; гуманістичної спрямованості; гнучкості; науковості й компетентності; інформаційної достатності; зворотнього зв’язку; єдності психодіагностики та психокорекції; діалогічної взаємодії між клієнтом та психологом; особистісно-орієнтованого підходу; конфіденційності; ділової ініціативи; безперервності фахового вдосконалення; незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
2.5. Основними видами роботи Психологічної служби є:
1.    психологічне консультування – надання психолого-педагогічної допомоги студентам, аспірантам, викладачам та співробітникам з використанням гуманістичної психології;
2.    психодіагностика – психологічне вивчення студентів, викладачів і співробітників за допомогою сучасних надійних та валідних тестових методик, методів спостереження, бесіди на підставі принципу єдності діагностики та психокорекції;
3.    психопрофілактика – проведення індивідуальних і групових занять (консультацій, тренінгів, семінарів, лекцій тощо) для відповідних цільових груп;
4.    психореабілітація – надання психолого-педагогічної і соціальної допомоги студентам, аспірантам, що мають соціальні і психологічні проблеми, пережили чи знаходяться у важкій життєвій ситуації, стресі тощо;
5.    психологічна просвіта – виступи перед студентами, викладачами, кураторами, вихователями з повідомленнями науково-практичного психологічного спрямування;
6.    організаційно-методична робота – складання планів на рік, місяць; складання звітної інформації; підготовка до проведення виступів, тренінгів, семінарів, лекцій тощо; підготовка психологічних матеріалів інформаційно-просвітницького спрямування; обробка результатів психодіагностики, оформлення висновків, рекомендацій; робота в бібліотеці, самопідготовка;  участь у науково-методичних семінарах, конференціях тощо.
ІІІ. Структура та управління психологічною службою
3.1. Структура і штатний розпис психологічної служби ХНПУ ім. Г.С.Сковороди визначаються керівництвом ЗВО. Адміністративно служба підпорядковується проректору з навчальної-наукової роботи. Науково-методичне керівництво психологічною службою здійснює Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи.
IV. Зміст діяльності психологічної служби
4.1. Працівник психологічної служби ХНПУ ім.Г.С.Сковороди:
- бере участь у здійсненні освітньої роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку студентів, аспірантів, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;
- проводить психолого-педагогічну діагностику студентів, сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу згідно з рівнем психічного розвитку;
- готує студентів до свідомого життя; здійснює їх превентивне виховання, профілактику проявів булінгу, злочинності, алкоголізму й наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок;
- формує психологічну культуру студентів, аспірантів, педагогічних працівників, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.
4.2. Працівник психологічної служби повинен:
- керуватися у своїй діяльності законодавством України, етичним кодексом психолога, Положенням про психологічну службу системи освіти України;
- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність студентів, аспірантів, захищати їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;
- пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків або осіб, які їх замінюють;
- зберігати професійну таємницю; не поширювати відомостей, отриманих у процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди студенту чи його оточенню;
- постійно підвищувати свій професійний рівень;
- проводити дослідження, тренінги, навчальні семінари, консультації для студентів, викладачів та співробітників університету.
V. Фінансування діяльності психологічної служби
5.1. Фінансування діяльності психологічної служби й оплата праці здійснюються згідно з чинним законодавством.
5.2. Фінансування діяльності психологічної служби ХНПУ ім.Г.С.Сковороди здійснюється за рахунок власних коштів університету.
VI. Права діяльності психологічної служби
Психологічна служба має право:
- разом з керівництвом університету визначати зміст своєї діяльності з урахуванням державних норм і стандартів;
- брати участь у погодженні програм психологічної просвіти учасників навчально-виховного процесу;
- здійснення підготовки експрес-інформації,  статей науково-практичного психологічного спрямування;
- брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах з питань теорії і практики психології.
VII. Відповідальність діяльності психологічної служби
Працівники психологічної служби несуть персональну відповідальність за:
7.1. Неналежне виконання або невиконання завдань та функцій Психологічної служби університету.
7.2. Недодержання етичних норм, конфіденційності інформації в роботі з клієнтами.
VIIІ. Взаємовідносини ( зв’язки) Психологічної служби
8.1. З проректором з навчально-наукової роботи в межах службових обов’язків підпорядкування працівників Психологічної служби.
8.2. Психологічна служба у частині науково-методичного забезпечення, звітності підпорядковується Українському науково-методичному центру практичної психології і соціальної роботи.
8.3. З деканатами, кафедрами, та іншими структурними підрозділами з питань діяльності Психологічної служби.
8.4. Зі студентами, аспірантами, викладачами, співробітниками, в межах функціонування Психологічної служби.
8.5. З психологічними службами вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації міста Харкова з метою проведення методичних об’єднань, обміну професійним досвідом та інформацією.

 

Завантажити ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ  ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Останнє оновлення ( 11.02.2021 )