Методичні рекомендації до педагогічної практики для студентів-практикантів IV-V курсів з психології
Автор: Дорожко І. І.   
09.01.2015

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди
Кафедра психології


Методичні рекомендації до педагогічної практики
для студентів-практикантів IV-V   курсів з   психології


Methodical recommendations for pedagogical practice
for students IV – V courses on psychologyХарків – 2014
 
УДК [378.147:159.9] (076)
ББК 74.580.252.4р30
     М 54

Затверджено
редакційно-видавничою радою Харківського
національного педагогічного університету
ім. Г.С.Сковороди (протокол № 7  від 07.11.14р.)


Рецензенти:
Балацинова А.Д. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
                                загальної психології та педагогіки вищої школи
Малихіна О.Є.  –   кандидат психологічних наук, доцент кафедри
                                психології           Методичні рекомендації до педагогічної практики для студентів-
М 54   практикантів IV-V курсів з психології / Харк. нац. пед. ун-т;
           І.І.Дорожко, Г.А.Кабанська, Л.В.Туріщева. – Х.: ХНПУ, 2014.- 36 с.Професійна підготовка педагогів здійснюється шляхом оволодіння
теорією, психолого-педагогічними вміннями та навичками, які формуються
у  процесі  педагогічної  практики. У  методичних  рекомендаціях  чітко
визначені  напрями  роботи  викладачів  щодо  організації  та  проведення практики студентів. 

Professional preparing of teachers going through mastering theory, psychological and pedagogical skills which form in process pedagogical practice. Methodical recommendations clear determine directions of teacher’s work about organization and conducting student’s practice.


                                                                             УДК [378.147:159.9] (076)
                                                                              ББК 74.580.252.4р30

Видано за рахунок авторів

                                                                           © Харківський національний
                                                                               педагогічний університет
                                                                               ім. Г.С.Сковороди, 2014
 
ЗМІСТ

І. Психолого-педагогічний зміст, методи, форми педагогічної практики    4

ІІ. Комплекс завдань студентам з педагогічної практики     7

ІІІ. Критерії оцінки педагогічної практики студентів     10

ІV. Додаткові ресурси студента-практиканта     12

V. Информация для иностранных студентов (рус.)     22

VI. Information for Foreign Students (англ.)     29

VII. Література     35
 
І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ, МЕТОДИ, ФОРМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Професійна підготовка педагогів здійснюється шляхом оволодіння теорією, психолого-педагогічними вміннями та навичками, які  формуються у процесі педагогічної практики.
Організація педагогічної практики базується на законах України «Про вищу освіту», «Про освіту», на постановах Кабінету Міністрів, наказах та листах Міністерства освіти і науки України «Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»,  «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України».
Психолого-педагогічна практика студентів проводиться на четвертому курсі і є продовженням практичної підготовки бакалаврів, а також на п’ятому курсі для магістрів. Педагогічна практика базується на курсах: «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія спорту» (для студентів факультету фізичної культури).

Загальною метою психолого-педагогічної практики є реалізація, вдосконалення навичок фахової діяльності у власній самостійній практичній діяльності.

Завдання педагогічної практики:
1.    Поглибити та закріпити теоретичні знання з психології, педагогіки.
2.    Самостійно використовувати теоретичні знання на практиці.
3.     Навчити студентів самостійно планувати та проводити навчально-виховну роботу.
4.    Навчити майбутніх педагогів працювати з дитячим, підлітковим та юнацьким колективом.


Обов’язки керівника практики з психології:
1.    Підготувати студентів до психолого-педагогічної практики у школі у процесі викладання курсів «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія спорту» (лекційні та практичні заняття).
2.    Ознайомити практикантів із завданнями з психології на настановчій конференції.
3.    Запропонувати студентам-практикантам методики дослідження особистості учня і класу (організація, проведення, аналіз).
4.    Надавати допомогу студентам-практикантам в узагальненні результатів щодо дослідження особистості учня та колективу (класу).
5.    Запропонувати психологічну допомогу студентам, які зазнають труднощів у взаємодії з учнями та педагогічним колективом.
6.    У процесі виконання завдань педагогічної практики здійснювати консультування студентів з питань психологічного характеру.
7.    У процесі розробки психологічного аналізу уроку як до його проведення (випереджаючий аналіз), так і після його проведення (ретроспективний аналіз), контролювати дії студента. Надавати допомогу у процесі підготовки позакласного заходу.
8.    Контролювати студента-практиканта у процесі проведення аналізу позакласного виховного заходу.
9.    Надавати допомогу студентам у роботі з щоденниками психолого-педагогічних спостережень.
10.     Організація підсумкової конференції. Узагальнення підсумків роботи студентів.

 
Зміст педагогічної практики:
•    реалізація на практиці знань та умінь із психології особистості, вікової психології, соціальної психології;
•    вивчення учнівського колективу (проведення та обробка результатів  методики «Соціометрія», складання характеристики класу);
•    вивчення особистості учня (спостереження, бесіда, аналіз документації, опитування, анкетування, оформлення характеристики);
•    проведення уроку та самоаналіз проведеного уроку; 
•    проведення виховного заходу та його самоаналіз;
•    вивчення психологічних особливостей спілкування, дослідження конфліктних ситуацій та особливостей їх вирішення;
•    вивчення психологічних особливостей методичної та творчої роботи вчителя;
•    вибір ефективного напряму психологічної допомоги щодо вирішення проблем, пов’язаних із віковим розвитком.

Обов’язки студента-практиканта:
1.    Виконання завдань з педагогічної практики.
2.    Ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень.
3.    Підготовка до підсумкової конференції (оформлення документації з педагогічної практики, узагальнення підсумків у формі доповіді, виступ на конференції).

 
ІІ. КОМПЛЕКС ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМ
З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

1. Комплекс завдань щодо вивчення особистості учня для написання психолого-педагогічної  характеристики  (4 курс, 8 семестр).
1.    Загальні відомості про учня (П.І., клас, школа, тривалість навчання з однокласниками, фізичний розвиток та ставлення до спорту, успішність).
2.    Ціннісні орієнтації. Інтереси. Самооцінка.
3.    Рівень домагань.
4.    Мотиваційна сфера.
• напрямок на себе та інших;
• потреба у спілкуванні.
5.    Мотивація учіння.
6.    Інтелектуальний розвиток (відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, уява та мова).
7.    Емоційно-вольовий розвиток.
• емоції та  переживання;
• вольовий самоконтроль;
• тривожність.
8.    Комунікативні та організаційні здібності.
9.    Темперамент та характер.
10.    Акцентуація характеру.
11.    Розвиток здібностей.
Методи психології: спостереження, бесіда, анкетування, тести, методики вивчення рівня розвитку пізнавальних процесів.
Схема написання психолого-педагогічної характеристики особистості учня (додаток 1).

 
2. Комплекс завдань щодо вивчення класного колективу для написання психолого-педагогічної характеристики (5 курс, 9 семестр)
1. Загальні відомості про колектив (клас, кількість учнів, із них дівчаток та хлопців).
2. Структура групи.
3. Напрямок активності групи.
4. Психологічний клімат.
5. Емоційно-вольова єдність.
6. Рівень розвитку групи як колективу.
7. Вплив соціального середовища в освітньому закладі на особистість учня, його навчання.
8. Внутрішня диференціація групи
• лідери, їх особливості;
• ізольовані учні, їх особливості.
9. Особливості спілкування у групі.
10. Малі групи.
Методи психології: спостереження, бесіда, анкетування, методика «Соціометрія».
Схема написання психолого-педагогічної характеристики класу (додаток 2).

3. Психологічний аналіз виховного заходу: завдання (4 курс, 8 семестр).
1. Скласти конспект виховного заходу (класної години). При роботі з конспектом необхідно враховувати психологічні особливості та інтереси учнів (віковий аспект).
2. Дати психологічний аналіз проведеного заходу за схемою.
Схема самоаналізу виховного заходу (додаток 3).

 
4. Психологічний аналіз уроку: завдання (5 курс, 9 семестр).
1.    Скласти конспект уроку з урахуванням психологічних особливостей,(випереджаючий психологічний аналіз).
2.    Дати психологічний аналіз проведеного уроку за схемою.
Схема самоаналізу уроку ( додаток 4).
   
5. Щоденник психолого-педагогічних спостережень.
    У щоденнику психолого-педагогічних спостережень повинні бути:
-  результати спостережень за учнем на уроці та позаурочний час;
- результати спостережень за поведінкою класу на різних уроках;
- результати спостережень взаємовідносин між учнями класу, школи; між учнями та вчителями;
- результати спостережень відносно конфліктних ситуацій, які виникають у дитячих, підліткових та юнацьких колективах.
Щоденник повинен  бути лаконічним та грамотно написаним.
До щоденника можуть додаватися фотографії, які підтверджують наочність психолого-педагогічних спостережень.

Перелік звітньої документації по педагогічній практиці з психології
Для студентів 4 курсу
1.    Психолого-педагогічна характеристика особистості учня.
2.    Психолого-педагогічний аналіз виховного заходу.
3.    Щоденник психолого-педагогічних спостережень.
Для студентів 5 курсу
1.    Психолого-педагогічна характеристика класу.
2.    Психолого-педагогічний аналіз уроку.
3.    Щоденник психолого-педагогічних спостережень.
 
ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання студентів практикантів 4 курсу:
•    «відмінно» - високий методичний рівень написання психолого-педагогічної характеристики учня  (з урахуванням результатів методик діагностики рівня розвитку пізнавальних процесів та методик вивчення індивідуальних особливостей);  повний самоаналіз виховного заходу, який провів студент (з обов’язковим аналізом здійснюваної роботи); щоденник психолого-педагогічних спостережень відповідає вимогам високого рівня: використання психологічних понять та термінів,  бездоганність в оформлені (орфографія, стиль, фотографії);
•    «добре» - психолого-педагогічна характеристика особистості учня відзначається незавершеністю (пропущені деякі пункти плану характеристики); самоаналіз виховного заходу в цілому представлений без зауважень, але нечітко виділені недоліки; незначна кількість зауважень щодо ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень;
•    «задовільно» - психолого-педагогічна характеристика особистості учня має істотні недоліки;  до самоаналізу виховного заходу є зауваження; щоденник психолого-педагогічних спостережень не відповідає вищезазначеним вимогам, потребує доопрацювання.

Критерії оцінки студентів-практикантів 5 курсу:
•    «відмінно» - високий методичний рівень написання психолого-педагогічної характеристики класу  (з урахуванням результатів методики  «Соціометрія»);  повний самоаналіз уроку, який провів студент (з обов’язковим аналізом здійснюваної роботи); щоденник психолого-педагогічних спостережень відповідає    вимогам високого рівня: використання психологічних понять та термінів,  бездоганність в  оформленні (орфографія, стиль, фотографії);
•    «добре» - психолого-педагогічна характеристика класу  відзначається незавершеністю (пропущені деякі пункти плану характеристики); самоаналіз уроку в цілому представлений без зауважень, але нечітко виділені недоліки; незначна кількість зауважень щодо ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень;
•    «задовільно» - психолого-педагогічна характеристика класу має істотні недоліки; до самоаналізу уроку  є зауваження; щоденник психолого-педагогічних спостережень не відповідає вищезазначеним вимогам, потребує доопрацювання.

 
IV. ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Додаток 1
Схема написання психолого-педагогічної характеристики особистості учня
І. Загальні відомості про учня
1. Анкетні дані (прізвище, ім’я, по-батькові; дата народження, клас)
2. Відомості про стан здоров’я (хронічні захворювання, особливості функціонування нервової системи (швидко стомлюється; стомлюється після  тривалого навантаження, не стомлюється).
3. Успішність (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).
4. Позашкільні заняття (відвідування гуртків, секцій і т.д.)
5. Особливості сімейного виховання
 ІІ. Прояв особистісних якостей у поведінці учня
1. Спрямованість інтересів (суспільна активність, відповідальність, ініціативність, організованість, допитливість).
2. Ставлення до людей  (колективізм, чесність, правдивість, справедливість, чуйність, толерантність).
3. Ставлення до себе  (скромність, впевненість у собі, самокритичність, уміння розраховувати свої сили, прагнення до успіху, самоконтроль)
4. Вольові якості особистості (сміливість, рішучість, наполегливість).
5. Статус учня в класі (авторитет у класі, лідерські якості).
ІІІ. Особливості психічних процесів і емоцій учня
1. Увага на уроках:
а) завжди легко й швидко зосереджує свою увагу на поясненнях вчителя; не відволікається на уроці; помилок через неуважність у завданнях не робить;
б) досить уважно слухає пояснення вчителя; відволікається рідко, іноді зустрічаються помилки в роботах через неуважність;
в) не завжди уважно слухає пояснення вчителя; періодично відволікається, часто робить помилки, бо неуважний, – самостійно виправляє їх при перевірці;
г) слухає уважно тільки в тому випадку, якщо йому цікаво, часто відволікається; постійно робить помилки, бо неуважний, при перевірці не завжди виправляє їх;
д) як правило, повільно і важко зосереджує свою увагу на уроці; має проблеми із засвоєнням матеріалу через постійні відволікання; багато помилок, бо неуважний; не помічає їх при перевірці.
2. Особливості пам’яті школяра:
а) при заучуванні намагається розібратися в структурі й змісті матеріалу; матеріал, який вимагає механічного заучування, запам’ятовується без труднощів;
б) при заучуванні може запам’ятати лише те, у чому раніше розібрався; матеріал, який вимагає механічного запам’ятовування, сприймається важко;
в) матеріал, що вимагає механічного заучування, засвоює дуже легко, досить 1-2 рази переглянути його; має звичку не розбиратися в структурі й змісті матеріалу при засвоєнні;
г) довго розбирається в матеріалі, який необхідно вивчити, зміст матеріалу передає точно, але структура потребує уточнень (спостерігаються помилки);
д) при запам’ятовуванні матеріалу механічно повторює його багато разів; робить істотні помилки.
3. Характеристика мислення учня:
а) швидко схоплює суть матеріалу; намагається одним із перших розв’язати задачу, часто запропоновує оригінальні рішення;
б) добре розуміє матеріал; швидше всіх розв’язує задачі, іноді висуває власні оригінальні способи;
в) задовільно розуміє матеріал після пояснень учителя в середньому темпі; власних оригінальних рішень не пропонує;
г) у числі останніх учнів сприймає суть пояснень учителя; відрізняється повільним темпом обмірковування й вирішення завдань;
д) розуміє матеріал тільки після додаткових занять; дуже повільно розв’язує завдання, у навчанні використовує виключно відомі «шаблони».
4. Емоційна реактивність учня:
а) завжди емоційно реагує на будь-які життєві явища; його може схвилювати розповідь;
б) звичайно емоційно реагує на життєві явища, але рідко що може схвилювати глибоко;
в) рідко проявляє живу емоційну реакцію на події;
г) жива емоційна реакція практично відсутня.
5. Характеристика загального емоційного тонусу школяра:
а) постійно жвавий, дуже активний у всіх сферах шкільного життя, береться за всі справи;
б) жвавий, у міру активний у всіх сферах шкільного життя;
в) жвавий, активний тільки в деяких сферах шкільного життя;
г) у порівнянні з однокласниками недостатньо активний і жвавий;
д) практично завжди пригнічений, апатичний у всіх сферах шкільного життя.
6. Емоційна врівноваженість учня:
а) завжди спокійний, у нього не буває сильних емоційних спалахів;
б) звичайно спокійний, емоційні спалахи дуже рідкісні;
в) емоційно врівноважений;
г) підвищена емоційна збудливість, схильний до бурхливих емоційних проявів;
д) запальний, є частими сильні емоційні спалахи без підстав.
 
Додаток 2
Схема написання психолого-педагогічної характеристики класу
І. Загальні дані
Клас    Кількість учнів    Кількість учнів за віком
    всього    хлопців    дівчаток    20__ р.н.    20__ р.н
                   

ІІ. Соціально-психологічні параметри сімей та особливостей сімейного виховання учнів
1. Психологія сімейно-шлюбних відносин:
* за кількістю дітей у сім’ї;
* за мірою повноти сімей;
* за наявністю старших членів сім’ї (одно-чи багатопоколінні сім’ї);
* за ступенем гармонійності сімейних стосунків
* за стилем родинного спілкування (авторитарні, турботливі, тривожні, конфліктні);
* за характером ставлення до дитини (зацікавлені, турботливі, тривожні, відчужені, безконтрольні).
ІІІ. Особливості колективних взаємин і характер педагогічного спілкування
1. Психологічна структура класного колективу (аналіз соціометричних даних).
2. Диференціація та інтеграція в колективі (характеристика соціологічного статусу учнів, характер взаємодопомоги, наявність ціннісно-орієнтаційної єдності, психологічна сумісність характерів, оцінок чи самооцінок учнів, згуртованість класу). Занотуйте прізвища учнів, які заслуговують на увагу педагога.
3. Товаришування та дружба в класі (наявність і характер симпатій, ділове співробітництво, групи за інтересами). Запишіть прізвища учнів, які заслуговують на увагу педагога.
4. Рівень соціальної та моральної зрілості класного колективу (ставлення до навчання, сформованість активної життєвої позиції, відповідальність, почуття обов’язку, громадська активність). Запишіть прізвища учнів, які заслуговують на увагу педагога.
5. Особливості спілкування зі вчителем (наявність індивідуального підходу, його психолого-педагогічна доцільність, труднощі та проблеми). Запишіть прізвища учнів, які заслуговують на  увагу педагога.
ІV. Характеристика творчого потенціалу учнів
1. Рівень інтелектуального розвитку.  Вам необхідно записати прізвища учнів з високим та низьким рівнем інтелектуального розвитку.
2. Індивідуальні особливості пам’яті, мислення, уваги, характеру. Запишіть прізвища учнів, які заслуговують на  увагу педагога.
3. Ставлення до навчання, рівень (%) умінь та навичок навчальної діяльності учнів.
4. Домінуючі причини слабкої успішності та вихованості учнів.
5. Рівень обдарованості дітей (з яких предметів має здібності або не встигає). Запишіть прізвища учнів, які заслуговують на увагу педагога.
6. Моральна вихованість учнів. Запишіть прізвища учнів, які заслуговують на увагу педагога.
7. Позаурочна діяльність (відвідування гуртків, секцій, рівень активності (%) в громадському житті).
V. Загальні висновки і психолого-педагогічний прогноз розвитку колективу
 
Додаток 3
Схема психолого-педагогічного аналізу позакласного виховного заходу
І. Обґрунтування вибору, мети та форми проведення виховного заходу
Тема
Мета 
Форма проведення заходу (лекція, бесіда, диспут, екскурсія тощо)
Місце проведення
Час проведення
Технічне забезпечення  (мультимедіа)
Причини, що зумовили проведення виховного заходу з обраної тематики (зацікавленість школярів; отримання необхідної інформації для вчителя; конкретний випадок, який потребує реагування, тощо)
Основні завдання виховного заходу
Література, яка використовувалася під час підготовки до заходу
ІІ. Психологічне  обґрунтування виховного заходу
1. Попередня організаційна робота щодо підготовки виховного заходу з боку педагога (анкетування або тестування, підготовка теоретичного матеріалу, робота з учнями, педагогами, батьками, консультування зі спеціалістами та ін.)
2. Попередня робота щодо підготовки виховного заходу з боку учнів (вивчення літератури, підготовка виступів та ін.)
3. Підготовка до позакласного виховного заходу потребує певних знань, вмінь та навичок особистості. На які особистісні якості звернули увагу Ви?
4. Прізвища учнів, які беруть участь у підготовці та проведенні виховного заходу.
5. Розвитку яких психічних процесів та якостей школярів сприяє інформаційне поле позакласного виховного заходу.
ІІІ. Психолого-педагогічний аналіз виховного заходу
1. Організація початкового етапу позакласного виховного заходу.
2. Рівень дисципліни учнів під час проведення заходу.
3. Рівень зацікавленості учнів.
4. Рівень емоційності учнів.
5. Прояв почуттів, емоцій у школярів.
6. Оцінка роботи ведучих.
ІV. Самоаналіз виховного заходу
1. Відповідність теми та мети виховного заходу.
2. Рівень  підготовки до виховного заходу, оцінка роботи  (врахування вікових особливостей, робота з різними групами учнівського колективу, педагогічний такт, якість та кількість використаного педагогічного «арсеналу» та ін.).
3. Недоліки у роботі.
4. Успішність заходу.
5. Висновки та пропозиції  (чи була досягнута мета заходу).
6. Загальні висновки. Оцінка.

 
Додаток 4
Схема психолого-педагогічного аналізу уроку
1. Клас
Навчальний предмет
Тема уроку
Мета уроку
П.І.Б. учителя
Дата  проведення уроку
2. Підготовка до уроку з боку: а) вчителя;  б) учнів.
3. Характеристика уваги учнів на уроці (визначити прийоми, якими користується вчитель для організації  уваги; визначити причини  неуважності; оцінити вміння вчителя розподіляти увагу). 
4. Характеристика  сприйняття  навчального матеріалу (визначити прийоми, які використовує вчитель; інтерактивні методи навчання; звернути увагу на фактори, які визначають вибірковість, свідомість сприймання).
5. Способи формування спостережливості в учнів (постановка мети спостереження, складання ситуації, готовність учнів до спостереження).
6. Характеристика особливостей мислення учнів на уроці
6.1. Визначити методи, які використовує вчитель для активізації  розумової діяльності учнів (розповідь, бесіда, лекція; створення навчальних ситуацій).
6.2. Виокремити  шляхи формування понять (від конкретних операцій до загальних, абстрактних; встановлення зв’язків між поняттями всередині предмета і між предметами; порівняння засвоєних та нових явищ, предметів).
6.3. Використання прийомів активізації мислення учнів (проблемні навчальні ситуації; обговорення, дискусії).
6.4. Звернути увагу на особливості запитань, які запропоновано учням (запитання вимагають простого відтворення знань; запитання, що стимулюють процеси аналізу, синтезу, узагальнення, класифікації, конкретизації і т.д.)
6.5. Навчання прийомам розумової діяльності учнів: робота вчителя (навчає ставити мету розумового пошуку; дає навички роботи у навчальних ситуаціях; вчить здійснювати розумові операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та ін.); навчає контролювати і оцінювати свою роботу; навчає прийомам колективної розумової діяльності).
7.  Відношення вчителя до мовлення учнів  (виправляє помилки у мовленні при засвоєнні навчального матеріалу; використовує не тільки усне, але й писемне мовлення учнів; сприяє рефлексивним діям особистості).
8. Характеристика особливостей пам’яті учнів на уроці
8.1. Прийоми, які використовує вчитель для свідомого та міцного запам’ятовування навчального матеріалу (мета і план уроку; установка на запам’ятовування: міцність, усвідомлення матеріалу, загальний зміст та ін.; логічна обробка інформації; визначення головного в матеріалі;  складання опорних схем, алгоритмів і т.д.; об’єднання інформації у логічні блоки; робота з  учнями на кшталт практичного застосування правил, законів; побудова діаграм, гістограм, графіків, заповнення таблиць).
8.2. Методи продуктивного запам’ятовування інформації: засвоєння учнями (встановлення асоціацій за подібністю, контрастом, суміжністю; співвідношення образу і слова при запам’ятовуванні; складання плану, тез, конспекту; способи активного пригадування; використання прийомів мнемотехніки (спеціальні прийоми запам’ятовування навчального матеріалу)).
8.3.  Види пам’яті (словесно-логічна; наочно-образна; емоційна; рухова).
9. Особливості поведінки вчителя на уроці
9.1. Психічний стан учителя:
 1) позитивний (спокій, впевненість, доброзичливість та ін..);
 2) негативний (скутість, дратівливість, байдужість та ін.).
9.2. Манера спілкування з учнями (доброзичлива, поважна; вимоглива, сувора; часом образлива; здатність зрозуміти внутрішній світ учня).
9.3 Уміння встановлювати контакт із класом (уміння розподіляти увагу у класі у процесі різних видів діяльності; окремі реакції вчителя на поведінку учнів).
9.4. Мова вчителя (темп; дикція; виразність; емоційність; міміка; пантоміміка).
9.5. Здатність організувати навчальну роботу (здійснюється керівництво самостійною роботою учнів; використовується групова робота; присутні елементи змагання, взаємного контролю).
9.6.  Характеристика зауважень зроблених учителем на уроці (за характером виконуваних робіт; за культурою мовлення, логікою викладання; дисципліна).
10. Особливості організації зворотнього зв’язку на рівні вчителя.
10.1.  Цілі зворотнього зв’язку (перевірка рівня знань, умінь і навичок учнів; уточнення етапів розумової діяльності).
10.2. Особливості організації зворотнього зв’язку на різних етапах уроку.
Моменти уроку    Перевірка наявних знань    Пояснення нового матеріалу    Закріплення нового матеріалу
Перевірка домашнього завдання           
Робота з питаннями           
Демонстрація наочного матеріалу            
Самостійна робота учнів           
11. Характеристика поведінки учнів на уроці.
11.1. Загальна активність і працездатність учнів.
11.2. Реакція учнів на успіхи і невдачі однокласників.
12. Підведення підсумків уроку.
12.1. Чи була досягнута мета уроку (організація навчальної діяльності учнів; наявність інтересу; організація уваги; розвиток психічних процесів; рівень засвоєння навчального матеріалу; виховання учнів).
13. Загальні висновки. Оцінка.

   


 
V. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

    Педагогическая практика является обязательной при подготовке будущего специалиста. Основная задача практики: реализация полученных умений и усовершенствование навыков в процессе собственной самостоятельной практической деятельности.
Педагогическая практика проходит на 4-5 курсах. Перед началом практики проводится установочная конференция, в процессе которой студентов знакомят с задачами и содержанием  практики, обязанностями студентов. Также проходит распределение студентов по школам. Студенты знакомятся с руководителями, которые курируют их деятельность в процессе практики, посещают зачетные задания, по окончании практики проверяют документацию.
Студенты 4 курса представляют следующую отчетную документацию по педагогической практике по психологии:
1.    Психолого-педагогическая характеристика личности ученика.
2.    Психолого-педагогический анализ воспитательного мероприятия.
3.    Дневник психолого-педагогических наблюдений.
Студенты 5 курса представляют следующую отчетную документацию по педагогической практике по психологии:
1.    Психолого-педагогическая характеристика класса.
2.    Психолого-педагогический анализ урока.
3.    Дневник психолого-педагогических наблюдений.

План  психолого-педагогической характеристики на ученика
Раздел I. Общие сведения об ученике
1.    Анкетные данные (фамилия, имя; дата рождения; школа, класс).
2.    Сведения о состоянии здоровья.
3.    Успеваемость.
4.    Внешкольные занятия.

Раздел II. Проявление личностных качеств в поведении школьника
1.    Направленность интересов (общественная активность; трудолюбие и ответственность; любознательность).
2.    Отношение к людям (коллективизм, общительность, отзывчивость).
3.    Отношение к себе (скромность; уверенность в себе; самокритичность; стремление к успеху).
4.    Волевые качества личности (решительность; настойчивость; самообладание).
5.    Положение школьника в коллективе (авторитет и позиция в классе).

Раздел III. Особенности психических процессов и эмоций ученика
1.    Внимание (сосредоточение, концентрация, объем, переключение).
2.    Память (запоминание механическое или смысловое; зрительная или слуховая память).
3.    Мышление (быстрота усвоения, критичность, глубина).
4.    Эмоциональная уравновешенность.

Раздел IV.Рекомендации по дальнейшей работе с учеником
План психолого-педагогического анализа воспитательного мероприятия
І. Обоснование выбора, формы и целей воспитательного мероприятия
Тема
Цель
Форма проведения (лекция, деловая игра, экскурсия, диспут и т.д.)
Причины выбора данной темы воспитательного мероприятия
Основные задачи воспитательного мероприятия
Литература, которая использовалась при подготовке к мероприятию
ІІ. Психологическое обоснование воспитательного мероприятия
Предварительная работа по подготовке мероприятия со стороны педагога (анкетирование или тестирование. подготовка теоретического материала, работа с учениками, родителями, консультирование со специалистами).
Предварительная работа по подготовке со стороны учеников (изучение литературы, подготовка выступлений и т.д.)
Какие личностные качества (педагога и ученика), знания, умения и навыки в процессе подготовки к мероприятию использовались.
Развитию каких психических процессов и качеств школьников способствует данное мероприятие.
ІІІ. Самоанализ мероприятия
Достигнута ли поставленная цель
Недостатки в проведении
Успешность мероприятия
Выводы и предложения

План психолого-педагогической характеристики класса
І. Общие данные (количество учащихся; количество мальчиков и девочек).
ІІ. Социально-психологические параметры семьи и особенностей семейного воспитания
Характеристика семьи (количество многодетных семей, количество неполных семей; выделение семьи с авторитарным стилем воспитания, семьи   с попустительским отношением старших членов семьи к воспитанию детей; семьи, где воспитанием занимаются опекуны или бабушка (дедушка, тетя и т.д.).
ІІІ. Особенности взаимоотношений в классе и характер педагогического общения
1.    Психологическая структура классного коллектива (анализ социометрических данных).
2.    Дружба в классе (наличие и характер симпатии, деловое сотрудничество, группы по интересам).
3.    Уровень социальной и моральной зрелости классного коллектива (отношение к учению, сформированность активной жизненной позиции, ответственность, гражданская активность).
4.    Особенности общения с учителем (наличие индивидуального подхода у разных учителей, трудности и проблемы).
IV. Характеристика творческого потенциала у учащихся
1.    Уровень интеллектуального развития. Назвать фамилии учащихся с высоким и низким уровнем интеллектуального развития.
2.    Индивидуальные особенности памяти, мышления, внимания, характера. Назвать фамилии учащихся, которые заслуживают внимания педагога.
3.    Отношение к учебе, уровень умений и навыков учебной деятельности.
4.    Причины слабой успеваемости и воспитанности учащихся.
5.    Уровень одаренности детей. Фамилии учащихся, которые имеют высокие показатели в изучении тех или иных предметов.
6.    Внешкольная деятельность. Назвать фамилии учащихся, которые занимаются в спортивных секциях, музыкальной школе и т.д.
V. Общие выводы и психолого-педагогические задачи относительно дальнейшего развития классного коллектива

План психолого-педагогического анализа урока
1. Класс ______урок (по счету) __________ учебный предмет ___________
Тема урока ______________________________________________________
Задачи _________________________________________________________
Учитель ________________________________ Дата ___________________
2. Готовность к занятию:
а) уровень подготовки учителя к уроку ______________________________
б) уровень подготовки классного помещения _________________________
в) уровень подготовки учащихся ____________________________________
3. Приемы организации внимания (подчеркнуть):  непосредственное обращение к ученику; подчеркивание значимости информации; постукивание, повышение (понижение) голоса; использование наглядных пособий; яркость примеров; разный темп ведения занятий;
Распределение внимания: между какими видами деятельности  учащиеся распределяли внимание _____________________________________________
Переключение внимания (быстрое, постепенное, медленное):
4. Восприятие учебного материала.
Подготовка (подчеркнуть):  мотивация; постановка цели;  установка;  интерес, любопытство, удивление;  создание ситуации ожидания.
Особенности наглядных иллюстраций, их применение (подчеркнуть): схемы, чертежи, графики и др., их соответствие психологии восприятия;  моделирование содержания материала и способов действий учащихся;  знакомство учащихся с воспринимаемыми объектами; функции наглядности; иллюстрация того, что описывает учитель словами.
Формирование наблюдательности у учащихся (подчеркнуть):  постановка цели наблюдения;  выделение этапов наблюдения; фиксирование общего, существенного; подведение итогов.
5. Мышление учащихся на уроке.
Применяемые методы на уроке (подчеркнуть): рассказ, беседа, лекция; проблемное изложение; учебные ситуации; поэтапное планомерное формирование умственных действий.
Использование приемов активизации, организации мышления учащихся (подчеркнуть): проблемные учебные ситуации;  обсуждения, дискуссии;  задачи с несформулированными вопросами, недостающими данными и др.
Степень самостоятельности мышления учащихся при решении мыслительных задач (подчеркнуть): умение рассуждать (суждения и умозаключения); умение сопоставлять, обобщать, делать выводы; выделять существенные признаки понятий;  конкретизировать понятия, связывать их с практикой; дополнение и исправление учеников, которые отвечают.
6. Речь учащихся. Характер ошибок в речи. Отношение учителя к речи учащихся.
7. Память учащихся на уроке.
Приемы, используемые учителем для осмысленного и прочного запоминания учебного материала (подчеркнуть);  цель и план урока, запись их на доске; установка на запоминание: прочность, осмысленность, точность, общий смысл; логическая обработка информации; выделение главного в материале; установление  причинно-следственных связей изучаемого и известного материала; запись определений, трудных слов, дат, составление графиков, таблиц, опорных схем и пр.; свертывание информации в логические модели; привлечение учащихся к практическому применению законов, правил: составление таблиц, моделей и т.д.
Виды памяти, на уроке (подчеркнуть): наглядно-образная; словесно-логическая; эмоциональная;  двигательная.
8. Поведение учителя на уроке.
 Отношение учителя к учащимся (подчеркнуть): доброжелательное, уважительное;  требовательное, строгое; оскорбительное (насмешки, прозвища и др.); способность проникнуть во внутренний мир ученика; «эмоциональный климат» в классе.
Контакт с классом (подчеркнуть): распределение внимания на всех учащихся и их деятельность; переключение внимания на работу отдельных учащихся; способность поддерживать работоспособность учащихся, их дисциплину; реакция на  поведение отдельных учащихся.
Речь учителя: громкость; темп;  выразительность; мимика; пантомимика.
Организация учебной работы (подчеркнуть): интенсивность работы на уроке;  руководство самостоятельной работой учащихся;  групповая работа;  соревнование, взаимный контроль; комментирование выполняемой работы.
Оценка деятельности учащихся, ее обоснование (подчеркнуть): оценка отдельных  действий, навыков; комментарии оценок учащихся; активизация работ учащихся, их уверенности, удовлетворенности; снятие напряжения, страха, обиды, утомления.
9. Поведение учащихся: внимательность, активность и работоспособность учащихся; реакции учащихся на успехи и неудачи одноклассников; отношение учащихся к  учителю, его замечаниям, указаниям по поводу их учебной работы.
10. Результаты урока.
Достигнута ли цель урока (подчеркнуть): по организации учебной деятельности учащихся; по наличию интереса; по организации внимания; по развитию психических процессов; по проявлению эмоций и т.д.; по  уровню  усвоения учебного материала;  по воспитанию учащихся.
 Значение материала урока для учащихся (подчеркнуть): познавательное, научное; эстетическое (нравственное);  эстетическое (художественное); практическое (деловое);  социальное (общественное); воспитательное (педагогическое); личностно-значимое.
11. Общие выводы по уроку.

Требования к ведению дневника психолого-педагогических наблюдений:
В дневник психолого-педагогических наблюдений необходимо включить:
* результаты наблюдений за учеником на уроке и во внеурочное время;
* результаты наблюдений за поведением класса на различных уроках;
* результаты наблюдений и взаимоотношений между учащимися классов, школы; между учителями и учениками;
* результаты наблюдений за конфликтными ситуациями, которые возникают в детских, подростковых и юношеских коллективах.
Дневник должен быть кратким  и без орфографических, грамматических ошибок. Дополнением к дневнику психолого-педагогических наблюдений может выступить презентация практических аспектов студента.

 
VI. INFORMATION FOR FOREIGN STUDENTS

Pedagogical practice is compulsory in training of future expert. The main objective of the practice is realization developed abilities and improving skills in process of own independent practical activity.
Pedagogical practice pass at 4-5 courses. Before start of practice introductory conference is held in process when students acquaint with objectives and content of practice. Also distribution of students goes to schools. Students acquaint with supervisors which manage their activity at practice, visit control lessons and check documentation at the end of practice.

Student of 4 course must submit such reporting documents on pedagogical practice in psychology:
1. Psychological and pedagogical characteristics of a pupil.
2. Psychological and pedagogical analysis of educational event.
3. Psychological and pedagogical diary of observations.

Student of 5 course must submit such reporting documents on pedagogical practice in psychology:
1. Psychological and pedagogical characteristics of class.
2. Psychological and pedagogical analysis of lesson.
3. Psychological and pedagogical diary of observations.

Plan of psychological and pedagogical characteristics of a pupil
Part I. Common information about a pupil.   
1. Personal data (surname, first name, date of birth, school, class).
2. Information about the state of health.
3. School progress.
4. Extracurricular activities.
Part II. Demonstration of personal qualities in pupil’s behavior.
1. The direction of interest (public activity, hardworking, responsibility, curiosity).
2. Attitude to people (collectivism, sociability, responsiveness).
3. Attitude to themselves (modesty, self-confidence, self-criticism, striving for success).
4. Volitional qualities of a person (decisiveness, perseverance, composure).
5. Position of the pupil in collective (authority and position in the class).
Part III. Features of psychic processes end emotions of a pupil.
1. Attention (concentration, focus, volume, changeover).
2. Memory (mechanical memorizing or meaningful, visual or auditory memory).
3. Thinking (speed of mastering, criticality, intensity).
4. Emotional balance.
Part IV. Recommendations for future work with a pupil

Plan of psychological and pedagogical analysis of educational event
I. Bases of choice, form and purposes of educational event
Subject
Purpose
Form of the holding (lection, business game, excursion, debate etc.)
Reasons for choosing subject of educational event.
Main tasks of educational event.
Literature which was used during preparing
II. Psychological  basis of  educational event.
Preliminary work for preparing of the event by the teacher (questionnaire or testing, preparing of theoretical material, work with students, parents, consulting with experts).
Preliminary work for preparing of the event  by pupils (learning literature, preparing of speeches etc.).
What personal qualities (teacher and student), knowledge, skills  was used in preparation for the event were used.
Which psychic processes and qualities was developed during educational event.
III. Self-analysis of  educational event
Set purpose was achieved
Faults during holding
The success of the event
Conclusions and propositions

Psychological and pedagogical characteristics of class
I. Common information (quantity of pupil, quantity of boys and girls).
II. Social and psychological parameters of family and features of family education.
Characteristic of family (quantity of large families, quantity of single-parent families, families with authoritarian style of education or permissive education, where guardian or grandparents educate).
III. Features of relationships at the class and character of pedagogical communication.
1. Psychological  structure of class (analysis of sociometric information).
2. Friendship at class (presence, character, business cooperation, interest groups).
3. Level of social and moral adulthood of class (attitude to studying, forming of active life position, responsibility, civic activity).
4. Features of communication with teacher (presence of an individual approach from different teachers, difficulties, problems).
IV. Characteristic of creative potential of pupil.
1. The level of intellectual development. Surnames of pupil with high and low level.
2. Individual features of memory, thinking, attention and character. Call surnames.
3. Attitude to learning, level of skills educational activity.
4. Reasons of low level school progress and education.
5. Level of gifted children.  Call surnames and subjects.
6. Extracurricular activities. Call surnames and section.
V. Common conclusions and psychological and pedagogical problems for future development of class

Plan of psychological and pedagogical analysis of lesson.
1. Class __________ lesson (under account) ____________ school subject.
Topic of the lesson ______________________________________________
Tasks _________________________________________________________
Teacher ______________________________ Date ____________________
2. Readiness to lesson.
a) level of preparing of teacher  to lesson    
b) level of preparing of classroom    
c) level of preparing of pupils    
3. Methods of organizing attention (necessary underline): direct appeal to pupil, underlining necessity of information, knocking, increase (decrease of voice), using visual aids, bright examples, different temp of lessons.
Distribution of attention: between what kind of business pupils distribution their attention ______________________________________________________________
Changeover of attention (quick, gradual, slow)
4. Perception of educational material.
Preparation (necessary underline): motivation, goal setting, plan, interest, curiosity, surprise, creating a situation waiting.
Features of visual illustrations, their application (necessary underline): diagrams, drawings, graphics etc. their accordance to psychology of perception; modeling of material content and methods of pupil’s actions; functions of  visualization; illustration of teacher’s words. 
Formation of observation in pupil (necessary underline): the aim of observation, stages of observation, common fixate of main, summing-up.
5. Pupil’ thinking.
Methods which used at the lesson (necessary underline): story, talks, problem exposition, learning situation, gradual formation of mental actions.
Organization of pupil’s thinking with using methods of activization (necessary underline): problem learning situations, discussions, tasks with unformed questions, data shortcomings etc.
The level independence of thinking during solving intellectual problems (necessary underline): ability to argue (judgments and conclusions), ability to compare, make conclusions, highlight the essential features of notions; concretize notions, associate them with practice, additions and corrections of pupils who answer.
6. Pupil’s speech. The character of mistakes in speech. Teacher’s attitude to speech of pupils.
7. Pupil’s memory.
Methods which teacher use for better remembering of material (necessary underline)
Memory (mechanical memorizing or meaningful, visual or auditory memory): purpose and plan of lesson, writing it at the blackboard, setting for memorization: common context, logical interpretation of information, accentuation of main material, notation definitions, difficult words, dates, scheduling tables, schemes etc., interpretation of information in logical models, practical application laws, rules.
Types of memory at lesson (necessary underline): imaginative memory, verbal and logical memory, emotional memory, motional memory.
8. Behavior of teacher at the lesson.
Attitude of teacher to pupils (necessary underline): benevolent, respectful, exacting, strict, abusive (ironies, nicknames etc.), ability to penetrate into inner world of pupil, “emotional climate” in class.
Contact with class (necessary underline): distribution of attention for all pupils and their activities, shift of attention on the work of separate students, ability to support pupil’s efficiency, their discipline, reactions on behavior of separate students.  
Teachers speech: loudness, temp, expression, gestures.
Organization of learning work (necessary underline): intensity of work at lesson, leading of self studying, group work, competition, mutual control, commentary of performing work.
Mark of pupils, their ground (necessary underline): marks for separate actions, skills, comments about pupil’s marks, activization of pupil’s work, their sureness, pleasure, remove stress, fear, resentment, tiredness.
9. Pupil’s behavior: attentiveness, activity and pupil’s performance, reactions on successes and failures of classmates, attitude of pupils to teacher, remarks, instructions.
10. Results of lesson. 
Achieving the purpose (necessary underline): in organization moments of pupil’s learning, present of interest, organization of attention, development of  psychic processes, expression of emotion etc., by level of mastering educational material, by upbringing of pupil.
Meaning of educational material for pupil (necessary underline): cognitive, scientific, esthetic (moral), esthetic (art), practical (business), social (public), educational (pedagogical), personal significant.
11. Common conclusions of lesson.

Demands to writing psychological and pedagogical diary of observations
Psychological and pedagogical diary of observations must include:
* results of observations for pupil on lesson and extracurricular time;
* results of observations for class on different lessons;
* results of observations and relationships between pupils of different classes, school, between teachers and pupils
* results of observations at conflict situations which occur at child, teenagers and youth collectives.
Diary must be short and without spelling and grammar mistakes. Addition to psychological and pedagogical diary of observations can be presentation of practical aspects of student.
 
VII. ЛІТЕРАТУРА

1. Аванесова А., Вербицкий А. Основы педагогики и психологии высшей школы  / А. Аванесова, А. Вербицкий. – М.: МГУ, 1986. – 302 с.
2. Анцупов А. Введение в конфликтологию / А. Я. Анцупов, А. А. Малышев. – Киев, 1996.
3. Барнс Л. Преподавание и метод конкретных ситуаций (конкретные ситуации и дополнительная литература) / Л. Барнс, К. Кристен, Э. Хансен ; [Пер. с англ.].  – М.: Гардарики, 2000. – 501 с.
4. Галузинський В., Євтух М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні / В. Галузинський, М. Євтух. – К.: Інтел, 1995. – 168 с.
5.     Головінський І. Педагогічна психологія: Навч. посіб. для вищ. шк. / І. Головінський – К.: Аконіт, 2003. – 288 с.
6. Коваленюк Т. Психология профессионального образования : Уч.- практ. пос. / Т. Коваленюк. – М.: МГАУ им. В. П. Горячки, 2001. – 69 с.
7. Кричевский Р. Психология малой группы / Р. С. Кричевский, Е. М. Дубовская. – М.: МГУ, 1991. – 194 с.
8. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / [за ред. акад. О. Мороза ] – К.: НПУ, 2000. – 337 с.
9. Обозов Н. Психология межличностных отношений / Н. Н. Обозов. – К.: Лыбидь, 1990. – 190 с.
10. Парыгин Б. Социальная психология / Б. Д. Парыгин. – М., 1999.
11. Педагогика и психология высшей школы  / [под ред. С. Самыгина]. – Ростов - на – Дону: Феникс, 1998. – 544 с.
12. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / [отв. ред. М. Буланова-Топоркова]. – 2-е изд., доп. и пер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 544 с.
13. Подоляк Л., Юрченко В. Психологія вищої школи : навчальний посібник для магістрантів і аспірантів / Л. Подоляк, В. Юрченко. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.
14. Семиченко В. Психология социальных отношений / В.А. Семиченко. – Киев, 1999.
15. Шевандрин Н. Социальная психология в образовании / Н. И. Шевандрин. – М. : ВЛАДОС, 1995. – 544 с.
16. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. – СПб, 1999.
17. Якунин В. Педагогическая психология : учеб. пособ. / В. Якунин. – [2-е изд.]. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 348 с.
Наукове видання


Методичні рекомендації до педагогічної практики  для студентів-практикантів IV-V   курсів з   психології

Methodical recommendations for pedagogical practice for students IV – V courses on psychology

Дорожко Ірина Іванівна
доктор філософських наук, кандидат психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології

Кабанська Ганна Анатоліївна
методист вищої категорії відділу практик

Туріщева Людмила Василівна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Третяк О.М.
викладач кафедри психологіїВідповідальний редактор: Дорожко І.І.
Відповідальний за випуск: Третяк О.М.

Видано за кошти авторів

Харківський національний педагогічний університет
 імені Г.С. Сковороди
Україна, 61002, Харків, вул. Артема, 29
Останнє оновлення ( 09.01.2015 )