Положення про психологічний центр Харківського національного педагогічного університету
Автор: Дорожко І. І.   
01.04.2013
Положення про психологічний центр Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди

Затверджено на засіданні Вченої Ради
Протокол № 1 від 29 лютого 2008р.

2008р.
1. Загальні положення

1.1.   Психологічна служба вищого навчального закладу 3-4 рівня акредитації (далі - Служба) є складовою частиною психологічної служби системи освіти України.
1.2.   У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", чинним законодавством України, Положення про психологічну службу системи освіти України, Статутом ВНЗ та цим Положенням.
1.3.    Діяльність Служби забезпечується практичними психологами і соц. педагогами (соціальними працівниками) які мають відповідну вищу освіту. За своїм статусом працівники Служби належать до педагогічних працівників і, відповідно до чинного законодавства, користуються усіма правами і гарантіями, передбаченими для них.
1.4.    Служба є науково-виробничим підрозділом ВНЗ. Вона надає освітні послуги, здійснює консультативну, науково-дослідну, психо-діагностичну, психокорекційну та профорієнтаційну діяльність.
1.5.    Служба тісно співпрацює з територіальними органами управління освітою, органами охорони здоров'я, правоохоронними органами, соціальними службами для молоді, органами студентського самоврядування, громадськими організаціями ВНЗ.
1.6.    Посади практичних психологів і соціальних педагогів уводяться у штати ВНЗ за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат ВНЗ.
1.7.    Психологічна служба ВНЗ діє на основі статуту (положення) про свою діяльність, який розробляється відповідно до цього Положення та інших нормативних документів і затверджується Вченою радою ВНЗ та наказом ректора. Статут (положення) про психологічну службу ВНЗ погоджується з керівником обласного центру практичної психології і соціальної роботи.

2. Основні завдання та зміст діяльності психологічної служби ВНЗ

2.1.    Основною метою діяльності психологічної служби ВНЗ є підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології і соціальної педагогіки та, одночасно, захист психічного здоров'я всіх його учасників - студентів, викладачів та співробітників.
2.2.    Основними завданнями діяльності Служби є:
-    підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, гуманізація стосунків у студентських і викладацьких колективах;
-    забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу;
-    сприяння повноцінному особистісному розвиткові студентів та створення належних умов для формування у них мотивації до навчання, самореалізації творчих здібностей, самовиховання і саморозвитку;
-    психологічне забезпечення профілактики девіантної та аддиктивної поведінки серед студентів, конфліктів та особистісних проблем.
2.3.    Основними видами діяльності Служби є:
діагностика - соціальне і психологічне обстеження студентів, викладачів і співробітників, груп і колективів, моніторинг соціальних процесів у ВНЗ та психічного розвитку окремих студентів, визначення причин, що ускладнюють індивідуальний розвиток, навчання та взаємини в колективі;
корекція - здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до узалежень та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування позитивної життєвої перспективи;
реабілітація - надання психолого-педагогічної і соціальної допомоги студентам і молоді, які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності у ВНЗ;
профілактика - своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, суїцидів, аморального способу життя та ін.;
прогностика - побудова на основі діагностики моделей поведінки груп та окремих особистостей, проектування на цій основі змісту і напрямків індивідуального розвитку студента, його життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп і колективів, соціально-психологічної ситуації у ВНЗ.
2.4.    Діяльність Служби включає такі головні напрямки:
психологічна просвіта, основною метою якої є підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу ВНЗ - студентів, викладачів, батьків;
консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання студентів, виховання у них рис культурної, соціально зрілої особистості;
надання професійної допомоги керівництву ВНЗ та органам державного управління у плануванні та оцінці ефективності освітньої діяльності;
здійснення психологічної експертизи психолого-педагогічних інновацій у ВНЗ;
психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у ВНЗ, - пошук і виявлення обдарованих студентів, визначення причин неуспішності та незадовільної поведінки, психологічний супровід студентів, що потребують особливої уваги з боку викладачів і вихователів, робота з адаптації студентів до навчання у ВНЗ, до свідомого вибору професії та побудови життєвої стратегії;
здійснення діагностичної, корекційної і профілактичної роботи як з окремими особами - студентами, викладачами, вихователями, батьками, так і з групами та колективами;
захист психічного і фізичного здоров'я студентів і викладачів, орієнтація на здоровий спосіб життя, попередження наркоманії, СНІДу, злочинності, расової нетерпимості, алкоголізму серед студентів;
взаємодія та координація зусиль з громадськими організаціями, студентськими і батьківським самоврядуванням, правоохоронними органами, органами охорони здоров'я, соціальними службами для молоді, органами місцевого самоврядування та ін.

3. Структура та управління Службою

3.1.    Основною структурною одиницею психологічної служби ВНЗ є центр практичної психології і соціальної роботи (далі - Центр).
3.2.    Центр має статус науково-методичного підрозділу ВНЗ і підпорядкований безпосередньо ректору або одному з його заступників згідно з розподілом обов'язків.
3.3.    До складу основних співробітників Центру відносяться директор (завідувач), його заступник (за потреби), керівники структурних підрозділів, методисти.
Основні співробітники Центру прирівнюються до науково-педагогічних працівників та користуються відповідними правами і пільгами, що встановлені діючим законодавством для даної категорії працюючих.
3.5.    На роботу в Центр приймаються фахівці з вищою освітою, що мають відповідні дипломи установленого державного зразка психолога, соціального педагога або соціального працівника.
3.6.    Допоміжний персонал Центру складають: лаборанти, оператори комп'ютерного набору, секретарка та ін.
3.7.    Керівник Психологічної служби ВНЗ у межах своєї компетенції:
-    самостійно у відповідності до чинного законодавства і даного Положення вирішує питання діяльності психологічної служби;
-    складає та подає, у встановленому порядку, на затвердження штатний розклад, включаючи структури, які утримуються за рахунок спеціальних та позабюджетних коштів;
-    самостійно формує кошториси видів діяльності та послуг;
-    у межах повноважень, делегованих йому ректором, підписує розпорядчі документи, обов'язкові для виконання працівниками психологічної служби;
-    готує пропозиції про прийом на роботу та звільнення з роботи працівників функціональних підрозділів, що підпорядковані безпосередньо психологічній службі;
-    діє від імені психологічної служби, представляє її в організаціях і установах;
-    забезпечує охорону праці, додержання законодавства та правил внутрішнього порядку підлеглими;
-    контролює виконання планів, програм і проектів, які реалізуються психологічною службою;
-    здійснює контроль за якістю праці співробітників психологічної служби;
-    має інші права і виконує інші обов'язки в залежності від головних завдань психологічної служби.
Керівник Психологічної служби відповідає за результати діяльності служби перед керівництвом ВНЗ, не менше одного разу на рік звітує перед Вченою радою, подає встановлену статистичну звітність та іншу інформацію до базового ВНЗ і обласного центру практичної психології і соціальної роботи.
Керівник Психологічної служби несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього та на службу обов'язків, за результати фінансово-господарчої діяльності, за стан і збереження майна.
3.8.    Структурно Центр може складатися з відділів, лабораторій
і творчих груп (секторів).
3.9.    При Центрі (на його базі) можуть створюватись: кабінет професійної діагностики, кабінети психологічної корекції, регуляції та психотренінгового комплексу, групи швидкого реагування, які надають невідкладну психологічну допомогу, консультативні і тренінг-групи, гуртки, творчі групи, групи волонтерів, "телефон довіри", факультативи та інші форми студентського самоврядування і наукового студентського товариства.
3.10.    Адміністративно Центр підпорядковується керівнику (уповноваженому заступнику керівника) ВНЗ.
3.11.    Методично Центр підпорядковується профільним кафедрам, базовому ВНЗ в області, Київському центру практичної психології і соціальної роботи, далі - Українському науково-методичному центру практичної психології і соціальної роботи.

4. Права та обов'язки

4.1. Психологічна служба ВНЗ має право;
-    разом із керівництвом ВНЗ планувати свою діяльність;
-    звертатись із запитами і пропозиціями до керівництва територіальних органів управління освітою, інших державних і громадських організацій;
-    надавати рекомендації психологічного характеру керівникам ВНЗ, структурних підрозділів, організаціям та тим, хто звернувся за допомогою;
-створювати інформаційну базу даних за основними
напрямками своєї діяльності;
-використовувати матеріально-технічну базу ВНЗ, для
здійснення статутної діяльності;
-    мати власні рахунки в установах банків;
-    проводити дослідження за всіма напрямками сучасної психологічної науки;
-    здійснювати експертизу психологічних і соціологічних методик, методів, технологій та педагогічних інновацій;
-    розробляти та впроваджувати власні програми з психологічної просвіти та наукової діяльності;
-    організовувати семінари, тренінги, конференції та інші масові заходи наукового і науково-методичного характеру.
4.2. Психологічна служба ВНЗ зобов'язана:
-    керуватися у своїй діяльності законодавством України, Етичним кодексом психолога;
-    організовувати та проводити консультування студентів та викладачів;
-    проводити дослідження, моніторинги, тренінги, семінари, консультації серед студентів, викладачів та допоміжного персоналу ВНЗ;
-    сприяти розвиткові особистості студентів та вдосконаленню психологічної культури і професійної діяльності викладачів;
-    забезпечувати додержання екологічних вимог згідно чинного законодавства;
-    брати участь в інших заходах та здійснювати оцінку їх ефективності.


5. Фінанси та майно

5.1.    Фінансування діяльності психологічної служби ВНЗ
здійснюється за рахунок коштів бюджету ВНЗ, та власних надходжень,
а саме:
-   кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані службою на замовлення підприємств, установ, організацій і громадян;
-    кошти за надання платних освітніх послуг;
-    добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від благодійних фондів, підприємств, установ, організацій, окремих громадян, та інші кошти.
-    отримання грантів;
-    заробітна платня, яка встановлюється для працівників вищої школи.
5.2.    Психологічна служба ВНЗ володіє та користується
майном, оборотними коштами та нематеріальними активами згідно з чинним законодавством, Статутом ВНЗ та цим Положенням.
5.3.    Штатний розпис психологічної служби ВНЗ складається керівником служби і затверджується в установленому порядку ректором. Штатна чисельність працівників служби визначається від кількості студентів очної форми навчання.

6. Облік і звітність

6.1. Психологічна служба ВНЗ здійснює оперативний бухгалтерський облік. У результаті своєї роботи веде статистичну звітність, подає звітність на вимогу ректора. Аудит фінансової діяльності психологічної служби виконується згідно з чинним законодавством.
6.2.Комплексна ревізія господарської діяльності здійснюється за ініціативою керівництва ВНЗ не більше як один раз на рік. Державні контрольно-ревізійні органи здійснюють контроль у межах своєї компетентності, яка встановлена законодавчими актами України.
6.3. Психологічна служба подає керівництву ВНЗ та обласному центру практичної психології і соціальної роботи звіт за всіма видами діяльності за затвердженими формами у встановлені терміни, несе відповідальність за їхню достовірність. Крім того, подається окремий звіт керівництву ВНЗ щодо використання бюджетних коштів.


Перевірив:

Начальник      
юридичного відділу Алексик І.І.
Останнє оновлення ( 09.01.2015 )