Про Перелік нормативно-правових актів для використання у ВНЗ I-IV рівнів акредитації щодо організації виховної роботи зі студентами
Автор: Дорожко І. І.   
30.03.2011
Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти №1.4/18-3814 від
04.10.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

№ 1.4/18-3814 від 04 жовтня 2010 року

Про Перелік нормативно-правових актів
для використання у ВНЗ I-IV рівнів акредитації
щодо організації виховної роботи зі студентами

З метою удосконалення виховної діяльності у вищих навчальних закладах I-IV
рівнів акредитації Інститут інноваційних технологій і змісту освіти пропонує перелік
міжнародних і національних нормативно-правових та законодавчих актів, які
рекомендуються для використання в процесі організації виховної роботи зі студентами.

Заступник директора

Перелік нормативно-правових актів для використання у ВНЗ I-IV рівнів акредитації
щодо організації виховної роботи зі студентами

І. Конвенції і декларації

1. Загальна декларація прав людини (прийняття Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня
1948р.);

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Законом №
від 17.07.97);

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (прийнятий 16 грудня
1966 року Генеральною Асамблеєю ООН; ратифіковано Указом Президії Верховної Ради
Української РСР № 2148-VIII від 19.10.73 р.);

4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (прийнято 16 грудня 1966
року Генеральною Асамблеєю ООН; ратифіковано Указом Президії Верховної Ради
Української РСР № 2148-VIII від 19.10.73);

5. Конвенція про права дитини (ратифіковано 27 лютого 1991 р.);

6. Конвенція про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці
№182 Міжнародної організації праці (ратифіковано 5 жовтня 2000 р.);

7. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального
розбещенням (м.Ланцарот, 25 жовтня 2007 р.);

8. Конвенція про громадянсько-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (1980 р.)
(набула чинності для України 1.09.2006 р.);

9. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Прийнята
резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року; ратифіковано із
застереженнями і заявами Законом від 04.02.2004);

10. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок (ратифіковано 12 березня
1981 р.);

11. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції
третіми особами (прийнята на IV сесії Генеральної Асамблеї ООН 2 грудня 1949 року);

12. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (ратифіковано Закон України
від 18 жовтня 2006 року № 251-V);

13. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ратифіковано із заявою №252-V від
18.10.2006 р.);

14. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 6 березня 2005 року
№ 2476-ІV);

15. Конвенція ради Європи про кіберзлочинність (ратифіковано Законом №2824-ІV від 7
вересня 2005 р.);

16. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих
гідність видів поводження і покарання (прийнята 10 грудня 1984 року Конвенцію
ратифіковано із застереженнями Указом Президії ВР № 3484-XI від 26.01.87);

17. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (набула
чинності 4 січня 1969 p., для України 7 квітня 1969);

18. Конвенція про дискримінацію в галузі найму і праці №111, (затверджена
Міжнародною організацією праці 25.06.1958 р.);

19. Конвенція про запобігання дискримінації в галузі освіти (затверджена Організацією
Об'єднаних Націй у питаннях освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) у 1960 році);

20. Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (Конвенцію ратифіковано
Законом від 15.03.2006);

21. Додатковий протокол до Конвенції ООН про боротьбу з транснаціональною
організованою злочинністю. Про попередження та припинення торгівлі людьми, особливо
жінками та дітьми, та покарання за неї (ратифіковано Законом від 4.02.2004 р. №1433-IV);

22. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми,
дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифіковано 3 квітня 2003 р.);

23. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується
криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні
системи (вчинено в Страсбурзі 28 січня 2003 року, ратифіковано із застереженням
Законом № 23-V від 21.07.2006, ВВР, 2006, № 39, ст.328);

24. Європейська соціальна хартія (Страсбург, 3 травня 1996 року Хартію ратифіковано із
заявами Законом № 137-V від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 43, ст.418);

25. Всесвітня декларація про забезпечення, виживання, захисту та розвитку дітей
(Генеральна асамблея ООН, 30.09.90 р.);

26. Декларація про запобігання та зупинення сексуальної експлуатації дітей та підлітків
(2008);

27. Стокгольмська Декларація та план дій проти комерційної сексуальної експлуатації
дітей (1996 р., підписана 122 країнами);

28. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи "Про сексуальну експлуатацію,
порнографію, проституцію, а також торгівлю людьми і підлітками" (прийнята 9 вересня,
1991 року на 461-му засіданні заступників міністрів);

29. Декларація про викорінення насильства по відношенню до жінок (Резолюція
Генеральної Асамблеї №48/104 від 20 грудня 1993 р.);

30 Пекінська Платформа дій (прийнята Четвертою всесвітньою конференцією зі

становища жінок 15 вересня 1995 року);

31. Декларація ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних
комерційних операціях (Резолюція 51/191 Генеральної Асамблеї ООН від 16.12.1996 р.);

32. Декларація ЮНЕСКО про раси та расові забобони (м. Париж, 27.11.78);

33. Декларація ЮНЕСКО принципів терпимості (затверджена резолюцією 5.61
Генеральної конференції ЮНЕСКО от 16 листопада 1995 року);

34. Декларація ООН про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі
релігії і переконань(Резолюція 36/55 Генеральної асамблеї ООН);

35. Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та
мовних меншин (прийнято резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 47/135 від 18 грудня
1992 року);

36. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (ратифіковано Законом України
від 15.05.2003 р. №802-IV);

37. Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" від 15
грудня 1992 року №2859-XII (зі змінами);

38. Всесвітня декларація по охороні здоров’я (прийнята світовим співтовариством з
охорони здоров’я на П’ятдесят першій сесії всесвітньої асамблеї з охорони здоров’я в
травні 1998 року).

ІІ. Закони

39. Конституція України;

40. Закон України "Про освіту";

41. Закон "Про вищу освіту";

42. Закон України від 20 листопада 2003 року № 1296-IV "Про захист суспільної моралі";

43. Закон України "Про боротьбу з корупцією";

44. Указ Президента України від 11 вересня 2006 року №742/2006 "Про Концепцію
подолання корупції в Україні "На шляху доброчесності";

45. Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-III "Про охорону дитинства";

46. Закон України від 5 березня 2009 року № 1065-VI "Про Загальнодержавну
програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на
період до 2016 року»;

47. Закон України від 8 вересня 2005 року № 2866-IV "Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків";

48. Закон України від 15 листопада 2001 року № 2789-III "Про попередження насильства в
сім'ї";

49. Закон України від 5 лютого 1993 року № 2998-XII "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" (зі змінами);

50. Закон України від 1 грудня 1998 року № 281-XIV "Про молодіжні та дитячі громадські
організації" (зі змінами);

51. Закон України від 21 червня 2001 року № 2558-III "Про соціальну роботу з дітьми та
молоддю" (зі змінами);

52. Закон України від 25 червня 1992 року №2494-XII "Про національні меншини в
Україні" (ст.18);

53. Закон України від 4 лютого 1994 року №3929-ХІІ "Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства" (ст.2, 17);

54. Закон України від 20 квітня 2000 року № 1684-III "Про увічнення Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років";

55. Закон України від 8 липня 1999 року №863-XIV "Про обіг в Україні наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів";

56. Закон України від 12 грудня 1991 року № 1972-XII "Про запобігання захворювання на
синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення";

57. Закон України від 19 лютого 2009 року №1026-VI "Про затвердження
Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду
та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки";

58. Закон України від 8 лютого 2007 року №648-V "Про затвердження Загальнодержавної
програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роки";

59. Закон України від 22 вересня 2005 року №2899-IV "Про заходи щодо попередження та
зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення";

60. Закон України від 21 жовтня 2009 року № 1658-VI "Про затвердження
Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних
хвороб на 2009-2015 роки";

61. Закон України від 23 грудня 2009 року № 1794-VI "Про затвердження
Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до
2016 року";

62. Закон України від 4 вересня 2008 року № 375-VI "Про оздоровлення та відпочинок
дітей";

63. Кримінальний кодекс України (вступив у силу 1 вересня 2001 р.):

 • Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини;

 • Стаття 120. Доведення до самогубства;

 • Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження;

 • Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження;

 • Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження;

 • Стаття 126. Побої й мордування;

 • Стаття 128. Необережне або середньої тяжкості тілесне ушкодження; Стаття 129.
Погроза вбивством;

 • Стаття 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей;

 • Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

 • Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини; Стаття 152.
Зґвалтування;

 • Стаття 153. Насильницьке задоволення полової пристрасті неприродним способом;

 • Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв'язок;.

 • Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості; Стаття 156.
Розбещення неповнолітніх;

 • Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою,
щодо якої встановлена опіка чи піклування;

 • Стаття 301.Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних
предметів;

 • Стаття 302. Створення або утримання місць розпусти і звідництво; Стаття 304.
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність;

 • Стаття 315. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів;

 • Стаття 323. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу;

 • Стаття 324. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів та інші.

64. Сімейний кодекс України (вступив у силу 1 січня 2004 р.);

65. Кодекс законів про працю України (Затверджено Законом ВР УРСР №322-VIII від
10.12.71 р.(зі змінами)).

ІІІ. Постанови

66. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 №1016 "Про затвердження
Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки";

67. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про затвердження
Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015";

68. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №1834 "Про
затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському
суспільстві на період до 2010 року";

69. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. №410 "Про затвердження
Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року";

70. Постанова Кабінету Міністрів від 19 лютого 2007 р. №244 "Про затвердження
Державної програми підтримки сім'ї на період до 2010 року";

71. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. №879 "Про затвердження
Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року";

72. Постанова Кабінету Міністрів України від від 11 травня 2006 р. №623 "Про
затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на
2006-2010 роки";

73. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 року №14 "Про затвердження
Міжгалузевої комплексної програми "Здоров’я нації на 2002-2011 роки";

74. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. №877 "Про затвердження
Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки";

75. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. №940 "Про затвердження
Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на
здоров'я населення на період до 2012 року";

76. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1849 "Про
затвердження Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015

року";

77. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №1728-р "Про
затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року";

78. Доручення Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 №11273/11/1-08 (п.11
Плану заходів щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в
українському суспільстві).

IV. Накази МОН України

79. Концепція національного виховання студентської молоді (Рішення колегії МОН від 25
червня 2009 р. протокол №7/2-4);

80. Наказ МОН України від 10 вересня 2009 р.№ 839 "Про впровадження принципів
ґендерної рівності в освіту";

81. Наказ МОН України від 01 лютого 2010р. №58 "Про затвердження заходів щодо
виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу
тютюну на здоров’я населення та період до 2012 року";

82. Наказ МОН України від 25 січня 2007р. №44 "Про затвердження заходів на виконання
Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року";

83. Наказ МОН України від 01.06.2009 р. №457 "Про затвердження плану заходів
Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки";

84. Наказ МОН України від 22 березня 2002 р. №210 "Про утворення фізкультурно-
спортивних клубів та їх осередків у вищих, середніх і професійно-технічних навчальних
закладах";

85. Наказ Державного Комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства праці та
соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 15.02.2002 р. №31/
105/95 "Про затвердження Положення про молодіжний трудовий загін";

86. Наказ МОН України від 13 листопада 2007 р. №1004 "Примірне положення про
студентський гуртожиток вищого навчального закладу";

87. Наказ МОН України від 03.04.2001 р. №166 "Про затвердження Положення про
студентське самоврядування у вищих навчальних закладах";

88. Наказ МОН України від 02.07.2009 р. №616 "Про внесення змін до Положення про
психологічну службу системи освіти України";

89. Наказ МОН України від 24.05.2007 р. №420 "Про використання мобільних телефонів
під час навчального процесу".

Зверніть увагу! Дитина – особа віком до 18 років (норми міжнародного права)

Укладачі:

Кузнєцова О.В., методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти МОН України;

Буянова Г.В., методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
МОН України.
Останнє оновлення ( 09.01.2015 )